Πολιτική Προστασίας Δ.Π.Χ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία αποδίδει μέγιστη σημασία στην επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκόμενων μερών. Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 & ISO 27701:2019 και έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την άσκηση των δικαιωμάτων τους αλλά και για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφαλείας. Ο φορέας λαμβάνει όλα τα μέτρα που απορρέουν από τους κανονισμούς ώστε να μην αποκαλύπτονται πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα και τα οποία σχετίζονται με την υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων, αρμοδιότητάς του.

Ο Υπεύθυνος ή Εκτελών την Επεξεργασία είναι:
Επωνυμία εταιρείας: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΚΕ
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 229, 41221 Λάρισα
Τηλ. 2410 287061, email: kek@dynamiki.gr

Η παρούσα πολιτική της εταιρείας, θεμελιώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως προς τα προσωπικά δεδομένα, συμμορφούμενη πλήρως στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και την ισχύουσα εν γένει νομοθεσία. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους. Η εταιρεία συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με διάφορες μεθόδους αλλά πάντα με τη συναίνεση των εμπλεκόμενων μερών. Η τήρηση των αρχείων της εταιρείας γίνεται με εμπιστευτικότητα και σε αυτά δεν έχουν πρόσβαση παρά μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, δηλ. ο εκάστοτε υπεύθυνος τήρησής τους και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας.


2. Επεξεργασία – Συλλογή Δεδομένων

Τα Δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται για νόμιμους σκοπούς. Τα δεδομένα διατηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως αναγκαίο εκ του Νόμου ή από την Εταιρική Πολιτική. Τα δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η εταιρεία δεσμεύεται για τη διαφύλαξή τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.


3. Παραχώρηση των Δεδομένων

Η υποχρεωτική παραχώρηση Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων. Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, με την ένδειξη του αστερίσκου, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.


4. Πότε συλλέγονται Δεδομένα

Κατά την επικοινωνία με την Εταιρεία και τη χρήση των υπηρεσιών αυτής συλλέγονται δεδομένα, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος προγραμμάτων είτε μέσω του site, είτε τηλεφωνικά, απευθείας από το προσωπικό της εταιρείας ή και συνεργάτες αυτής, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος.


5. Πώς χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων μερών και στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα δύναται να χρησιμοποιηθούν για:

α) την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και

β) για την αποστολή επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου διαφημιστικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής συνδιάλεξης για συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν τα μοιραζόμαστε με νομικά ή φυσικά πρόσωπα παρά μόνο μετά τη συγκατάθεση του πελάτη, για την ολοκλήρωση οιασδήποτε συναλλαγής ή για την παροχή υπηρεσίας. Για παράδειγμα τα δεδομένα πληρωμής για να πραγματοποιηθεί μια πληρωμή, θα τα μοιραστούμε με τις τράπεζες και άλλους φορείς που επεξεργάζονται συναλλαγές πληρωμών ή παρέχουν άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και για την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Μπορεί τέλος να αποκτήσουμε πρόσβαση, να μεταφέρουμε, να αποκαλύψουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα, όταν πιστεύουμε καλόπιστα, ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε έγκυρη νομική διαδικασία, η οποία μπορεί να προέρχεται επίσης από τις αστυνομικές αρχές ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.


6. Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται

Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας: Συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμό, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλα παρόμοια στοιχεία επικοινωνίας.

Στοιχεία για καλύτερη σύζευξη των καταρτιζομένων με προγράμματα κατάρτισης, με θέσεις εργασίας, με θέσεις πρακτικής άσκησης: Συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος της απασχόλησης που ενδιαφέρει τον κάθε καταρτιζόμενο, τη διαθεσιμότητά του, τις μετακινήσεις στις οποίες είναι διαθέσιμος να προβαίνει για την εργασία ή για το πρόγραμμα κατάρτισης, στοιχεία για την προηγούμενη, την τρέχουσα ή την επιθυμητή μισθολογική κατάσταση, πληροφορίες για την προηγούμενη ή τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση, στοιχεία για συμμετοχές σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, πληροφορίες για τις τεχνικές ή/ και επαγγελματικές ικανότητες, τις ειδικότερες δεξιότητές, τα εκπαιδευτικά και τα διοικητικά προσόντα (πχ. αντίγραφα πτυχίων και βιογραφικό), τις προτεραιότητες των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και άλλα στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ.

Στοιχεία για διεκπεραίωση της προσφερόμενης υπηρεσίας: Τέλος, συλλέγουμε τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό του δελτίου ταυτότητάς (ΑΔΤ), τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής στο Πληροφορικό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (ΚΑΥΑΣ), που τυχόν απαιτείται να για την απόκτηση Επιταγής Κατάρτισης (voucher), τον αριθμό του Δελτίου Ανεργίας, τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, τον αριθμό Μητρώου στον ΟΑΕΔ, ενδεχομένως άλλες απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται από την εκάστοτε προκήρυξη προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εφόσον απαιτηθούν δεδομένα με σκοπό τη διεκπεραίωση οιασδήποτε οικονομικής συναλλαγής, όπως στοιχεία του Τραπεζικού Λογαριασμού ή της πιστωτικής, ή άλλης κάρτας.

Στοιχεία εκπαιδευτών: Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ Εκπαιδευτικός Οργανισμός συνεργάζεται με εκπαιδευτές για τις ανάγκες υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συλλέγουμε τον αριθμό του δελτίου ταυτότητάς (ΑΔΤ), τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, τον αριθμό τηλεφώνου και ενδεχομένως άλλες απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται από την εκάστοτε προκήρυξη προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στοιχεία συνεργαζόμενων επιχειρήσεων: Η επωνυμία της επιχείρησής, η δραστηριότητα της, ο αριθμός των απασχολουμένων σε αυτή προσώπων, το ΑΦΜ, η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η επιχείρηση, ο Α.Μ.Ε. ΙΚΑ, η ακριβής διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης, το τηλέφωνο, το fax, η ηλεκτρονική διεύθυνση, από τα οποία εξυπηρετείται η επιχείρηση, το όνομα και ο Α.Δ.Τ. του νομίμου εκπροσώπου ή του υπευθύνου επικοινωνίας για λογαριασμό της,

Ιστοσελίδα: Η ιστοσελίδα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Δυναμική (www.dynamiki.gr) είναι ένα μέσο επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προγράμματα κατάρτισης. Οι επισκέπτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα και να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες καθώς και για σημαντικές ανακοινώσεις του Οργανισμού μας χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία, παρά μόνο με δική τους πρωτοβουλία.


7. Αλλαγή σκοπού

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν για άλλον σκοπό, απαιτείται η επικοινωνία προκειμένου να ληφθεί η συγκατάθεση ή για να παρουσιαστεί η νομική βάση που επιτρέπει την αλλαγή σκοπού, εκτός αν ο επόμενος σκοπός είναι συμβατός με τον αρχικό, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία.


8. Απόρρητο παιδιών

Η εταιρεία δε συλλέγει εν γνώση της οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη ηλικίας. Άτομα κάτω των 15 ετών προτρέπονται να μην χρησιμοποιούν και να μην παρέχουν πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, να μη δίνουν καμία πληροφορία για το πρόσωπό τους, παρά μόνο με τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από παιδί κάτω των 15 ετών οι πληροφορίες θα διαγράφονται άμεσα. 9. Ασφάλεια δεδομένων Η εταιρεία διαθέτει τα απαραίτητα φυσικά και τεχνολογικά μέτρα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών κρυπτογράφησης, ανωνυμοποίησης ή και ψευδονυμοποίησης όπου κρίνεται απαραίτητο) προκειμένου να αποτρέψει την ακούσια απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των προσωπικών δεδομένων με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα δίνεται μόνο σε όσους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με σαφείς οδηγίες και τηρώντας τους όρους αυστηρής εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση διαρροής προσωπικών δεδομένων, ενημερώνεται άμεσα η Διοίκηση, όποιο τμήμα πλήττεται άμεσα από τη συγκεκριμένη διαρροή. Στη συνέχεια εκτελούνται οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να εντοπιστεί η πηγή της διαρροής καθώς και να εκτιμηθεί το μέγεθος του κινδύνου. Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διακοπεί η διαρροή και να αποφευχθεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον. Κατόπιν αποφασίζονται και εκτελούνται οι διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των υπαρχόντων διαδικασιών ή/και οδηγιών της παρούσας, ακόμη και νομικές ενέργειες. Τέλος, ο φορές ενημερώνει τα τυχόν εμπλεκόμενα μέρη. Τα παραπάνω βήματα καταγράφονται στο έντυπο Μητρώο Συμβάντων.


10. Διατήρηση των πληροφοριών

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χαρακτήρα και μόνο για όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός συλλογής τους, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε νομικής ή φορολογικής υποχρέωσης. Υπό όρους, τα ενδιαφερόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, όπως περιγράφεται παρακάτω.


11. Δικαιώματα υποκειμένων

Τα ενδιαφερόμενα μέρη διατηρούν:
  • Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης
  • Το δικαίωμα γνωστοποίησης των δεδομένων τους
  • Το δικαίωμα διόρθωσης
  • Το δικαίωμα διαγραφής
  • Το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή
cart side close
cart icon
My Cart
There are item (s) in your cart.
Total: